სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა

მშენებლობის პროცესში სწორი და დეტალური ხარჯთაღრიცხვა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნაწილია. EXPERTS FOR SOLUTIONS ექსპერტთა გუნდი სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის სერვისის ფარგლებში ახდენს:

  • წარმოდგენილი მოცულობების შედარებას პროექტით განსაზღვრულ მონაცემებთან
  • მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსის დანახარჯების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან; 
  • დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასთან.