ტრენინგები

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ში დაგროვილია ექსპერტთა მრავალწლიანი გამოცდილება, რასაც კომპანია დაინტერესებულ მხარეებს ინტენსიური ტრენინგების სახით უზიარებს.
მსურველებს საშუალება აქვთ დარგის ექსპერტებთან გაიარონ სრული კურსი და მიიღონ შესაბამისი სერტიფიკატი. 
 
სერტიფიკატები გაიცემა შემდეგი მიმართულებებით:

 • რისკების შეფასება;
 • სამუშაოზე დაშვების ნებართვის წარმოება;
 • სიმაღლეზე მუშაობა;
 • საექსკავაციო სამუშაოების წარმოება;
 • პერსონალი ურთიერთობა ქიმიურ ნივთიერებებთან (CARA-ს მიხედვით);
 • სატრანსპორტო საშუალებების მართვა ზამთრის, ღამის და გართულებული რელიეფის პირობებში;
 • მძიმე ტექნიკის უსაფრთხოდ მართვა;
 • ამწე სამუშაოების წარმოება;
 • ამწე მექანიზმებისა და ასაწევი საშუალებების ინსპექტირება და სერტიფიცირება;
 • პერსონალის აზბესტთან ურთიერთობა;
 • გადაადგილებადი ცეცხლმაქრების სახეობები და მათი გამოყენება;
 • საგანგებო ვითარებაზე პერსონალის რეაგირება 
 • ინციდენტების მოკვლევა, რეპორტინგი, მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების   გატარება;
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება;
 • ელექტრო იზოლაციის წარმოება;
 • მექანიკური იზოლაციის წარმოება;
 • პერსონალის დახურულ სივრცეში შესვლა და მუშაობა;
 • გაზის ანალიზის ჩატარება;
 • ნარჩენების მართვა;
 • ხმაურისა და ვიბრაციის მონიტორინგი;
 • დაღვრაზე პერსონალის რეაგირება;
 • ინვაზიური მცენარეული ჯიშებისაგან დაცვა;
 • ნიადაგის ზედაპირის მართვა;
 • საოფისე უსაფრთხოება, ერგონომიკის ჩათვლით.