ტრენინგები

EFS-ში დაგროვილია ექსპერტთა მრავალწლიანი გამოცდილება, რასაც კომპანია დაინტერესებულ მხარეებს ინტენსიური ტრენინგების სახით უზიარებს.
მსურველებს საშუალება აქვთ დარგის ექსპერტებთან გაიარონ სრული კურსი და მიიღონ შესაბამისი სერტიფიკატი.
 
სერტიფიკატები გაიცემა შემდეგი მიმართულებებით:

პოფესიული ჯანდაცვა 

 • რისკების შეფასება;
 • სამუშაოზე დაშვების ნებართვის წარმოება;
 • სიმაღლეზე მუშაობა;
 • საექსკავაციო სამუშაოების წარმოება;
 • პერსონალი ურთიერთობა ქიმიურ ნივთიერებებთან (CARA-ს მიხედვით);
 • სატრანსპორტო საშუალებების მართვა ზამთრის, ღამის და გართულებული რელიეფის პირობებში;
 • მძიმე ტექნიკის უსაფრთხოდ მართვა;
 • ამწე სამუშაოების წარმოება;
 • ამწე მექანიზმებისა და ასაწევი საშუალებების ინსპექტირება და სერტიფიცირება;

შრომის უსაფრთხოება / გარემოს დაცვა


 • პერსონალის აზბესტთან ურთიერთობა;
 • გადაადგილებადი ცეცხლმაქრების სახეობები და მათი გამოყენება;
 • საგანგებო ვითარებაზე პერსონალის რეაგირება 
 • ინციდენტების მოკვლევა, რეპორტინგი, მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების   გატარება;
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება;
 • ელექტრო იზოლაციის წარმოება;
 • მექანიკური იზოლაციის წარმოება;
 • პერსონალის დახურულ სივრცეში შესვლა და მუშაობა;
 • გაზის ანალიზის ჩატარება;
 • ნარჩენების მართვა;
 • ხმაურისა და ვიბრაციის მონიტორინგი;
 • დაღვრაზე პერსონალის რეაგირება;
 • ინვაზიური მცენარეული ჯიშებისაგან დაცვა;
 • ნიადაგის ზედაპირის მართვა;
 • საოფისე უსაფრთხოება, ერგონომიკის ჩათვლით.

სამშენებლო ხარისხი

 • კონსტრუქციულ და აქიტექტურულ ნახაზებთან მუშაობა;
 • საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობის ტექნოლოგია და ტიპები;
 • მონოლითური კარკასის მოწყობის სპეციპიკაცია;
 • გეოდეზიური სამუშაების წარმოება;
 • წასასმელი და მემბრანული ჰიდროიზოლაციის გამოყენების ტექნოლოგია;
 • შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების სპეციფიკა;
 • დათბუნებული და ვენტილირებადი ფასადების მოწყობის ტექნოლოგია;
 • ლითონკონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია;
 • ლითონკონსტრუქციების შენადუღი ნაკერების კონტროლის სპეციფიკა;
 • სენდვიჩ პანელების სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია;
 • ინდუსტრიული და სამრეწველო იატაკების მოწყობის ტექნოლოგია;
 • იატაკის მოჭიმვის ტექნოლოგია;
 •  საველე პრაქტიკული სწავლება;