სერვისები


პროფესიული ჯანდაცვა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

EXPERTS FOR SOLUTIONS ოპერირებს პროფესიული ჯანდაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით. პროფესიონალ ექსპერტთა გუნდი კომპანიებს სთავაზობს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა: რისკების შეფასება ტერიტორიაზე მიმდინარე ყველა მუშა პროცესისათვის; შრომის უსაფრთხოების დაცვის ინსტრუქტაჟების ჩატარება ყველა მუშა პროცესში მონაწილე პერსონალისათვის; შრომის უსაფრთხოებაზე და პროფესიულ ჯანდაცვაზე ყოველდღიურ დაკვირვება და რეპორტინგი; პერსონალის ათვისებადობის დონის შემოწმებას პროფესიული ჯანდაცვის და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით სამუშაოს წარმოების არეალში, ინციდენტების მოკვლევას და რეპორტინგს, ასევე მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების ჩამოყალიბებასა და გატარებას. პირველი და მეორე მხარეების აუდიტების ჩატარებასდა ორგანიზაციების მომზადებას მესამე მხარის აუდიტის ჩატარებისათვის. EFS-ის საქმიანობა ასევე მოიცავს  გარემოს დაცვის  პოლიტიკის შემუშავებას, გარემოსდაცვითი გაზომვების ჩატარებასა და რეპორტინგს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სხვა მოთხოვნებთან შესაბამისობაში ყოფნის ღონისძიებების გატარებას, გარემოს დაცვის მიმართულებით. 
მშენებლობის ხარისხის კონტროლი

მშენელობის პროცესში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლი. EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის ექსპერტთა გუნდი კომპანიებს სთავაზობს მშენებლობის ხარისხის კონტროლის სრულ პაკეტს. სერვისი მოიცავს სამშენებლო ობიექტის პროექტის ინსპექტირებას და ყოველდღიურ რეჟიმში მშენებლობის ხარისხის კონტროლს.ასევე შესრულებული სამშენებლო სამუშაოთა აქტების წარმოებასა და სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედელობას.
ობიექტის უსაფრთხოება და ზედამხედველობა

EXPERTS FOR SOLUTIONS გუნდი კომპანიებს სთავაზობს ობიექტის უსაფრთხოებისა და შემდგომი ზედამხედველობის სრულ მომსახურებას. სერვისი მოიცავს ობიექტების შესაბამისი სათვალთავლო აპარატურით აღჭურვასა და შემდგომ მონიტორინგს. ზედამხედველობის ფარგლებში ხდება ობიექტებზე 24 საათიანი დაკვირვება.
გეოდეზიური მომსახურება

გეოდეზიური ანალიზი გეომეტრიული ელემენტების ასტრონომიულ-გეოდეზიური, გრავიმეტრიული გაზომვებისა და დაკვირვებების საშუალებით შეისწავლის ნიადაგს და ახდენს მასთან დაკავშირებული საქმიანობის წინასწარ შეფასებას. EXPERTS FOR SOLUTIONS ექსპერტთა გუნდი კომპანიებს სთავაზობს ნიადაგის გეოდეზიურ ანალიზს, მასთან დაკავშირებული აქტების მომზადებასა და დადასტურებას. სერვისი ასევე მოიცავს დაკვალვის სამუშაოებსა და კონსტრუქციების აზომვითი ნახაზების შექმნას.
პროექტირება

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის ექსპერტთა გუნდი მუშაობს საპროექტო მომსახურების მიმართულებით. პროექტირების პროცესის ფარგლებში ექპერტები მუშაობენ, როგორც არქიტექტურულ და კონსტრუქციულ პროექტზე, ასევე აწარმოებენ პროექტის დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას.
კონსტრუქტორის მომსახურება

EXPERTS FOR SOLUTIONS კონსტრუქტორთა გუნდი მომხმარებელს სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს, რომელიც მოიცავს, როგორც კონსტრუქციული პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური განხილვასა და ექსპერტიზას ასევე კონსტრუქციული ნახაზების მომზადებასა და პროექტირებას; საქმიანობა ასევე მოიცავს კონსტრუქციული პროექტების შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას და მშენებლობის დროს პროექტების სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების დაცვის ტექნიკური ზედამხედველობას.
სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა

მშენებლობის პროცესში სწორი და დეტალური ხარჯთაღრიცხვა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნაწილია. EXPERTS FOR SOLUTIONS ექსპერტთა გუნდი სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის სერვისის ფარგლებში ახდენს წარმოდგენილი მოცულობების შედარებას პროექტით განსაზღვრულ მონაცემებთან, ასევე მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსის დანახარჯების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან და დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასთან.
ტრენინგები

EXPERTS FOR SOLUTIONS განვითარებაზე ორიენტირებული ექპერტთა გუნდია, რომლის მიზანია შექმნას სტაბილური და სტანდარტებთან შესაბამისი სამშენებლო ნორმების ეკოსისტემა. ამ მიზნის მისაღწევად კომპანია მუდმივად ატარებს ტრენინგებს საქმიანობის ყველა მიმართულებით და ხელს უწყობს, როგორც თანამშრომლების ასევე ახალი ტალანტების განვითარებას.