სერვისები


პროფესიული ჯანდაცვა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ი დამკვეთ ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოების სისტემას აყალიბებს, მინიმუმამდე დაყავს ინციდენტების ალბათობა, რითაც კლიენტს გაუთვალისწინებელი დროითი თუ ფინანსური დანაკარგისგან იცავს.
სერვისი ნერგავს და ავითარებს ორგანიზაციებში ღირსეულ, უსაფრთხო  და მიმზიდველ სამუშაო გარემოს. შედეგად კომპანია პოზიციონირებს, როგორც პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი. 
შრომის უსაფრთხოების, პროფესიული ჯანდაცვის და გარემოსა დაცვის  სტანდარტების დაცვა აუცილებელი პირობაა თანამედროვე სერვისებითა თუ საერთაშორისო მასშტაბით ოპერირებისთვის. 
EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის მომსახურება უზრუნველყოფს აბსოლუტურ  თანხვედრას  სახელმწიფო რეგულაციებთან და საკანონმდებლო მოთხოვნებთან, ბიზნეს და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით. 
სერვისი ამცირებს ინციდენტებს, რომლებიც შესაძლოა ნეგატიურად აისახოს კლიენტის საქმიანობაზე და მიაყენოს ფინანსური თუ რთულად გამოსასწორებელი რეპუტაციული ზიანი. 
EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის გუნდი კვალიფიციურ მომსახურებას უწევს განსხვავებული სექტორის წარმომადგენლებს - ინდივიდუალური მიდგომებითა და  ბიზნეს საჭიროებებიდან გამომდინარე. 

სერვისი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

• პერსონალის სწავლება და სერტიფიცირება;
• პერსონალის ათვისებადობის დონის პერიოდული მონიტორინგი სამუშაო ადგილებზე;
• ინსპექტირება და აუდიტი, შეუსაბამობათა გამოვლენა, დოკუმენტირება და რეკომენდაციის გაცემა პრევენციული ღონისძიებების სახით. შეუსაბამობათა აღმოფხვრის ვადების განსაზღვრა, ვითარების რე-აუდიტირება და რეპორტინგი. შეუსაბამობათა აღმოფხვრის პროცესის კონტროლი; 
• ინციდენტების მოკვლევა და რეპორტინგი;
• მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების ჩამოყალიბება და მათი აღსრულების მონიტორინგი;
• საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვით, პროფესიული ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციების შექმნა, კლიენტის საქმიანობიდან გამომდინარე
•  პირველი და მეორე მხარის აუდიტების ჩატარება, კომპანიის მომზადება მესამე მხარის აუდიტისათვის.


... სრულად


მშენებლობის ხარისხის კონტროლი

მშენებლობის პროცესში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლი. EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის ხარისხის კონტროლის სამსახურის მეთოდოლოგია და სამშენებლო ობიექტისადმი კომპლექსური მიდგომა განაპირობებს სამუშაოების მაღალ ხარისხს და გაუთვალისწინებელი ხარვეზების მინიმუმამდე დაყვანას. 
მშენებლობის ხარისხის კონტროლი უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია დამკვეთისთვის სასურველი შედეგის მისაღებად. განსაზღვრული ნორმებით მიმდინარე სამუშაო პროცესი დამკვეთს თავიდან არიდებს ისეთ არასასურველ პროცესს, როგორიცაა გამოსასწორებელი სამუშაოები, დროითი და ფინანსური დანაკარგი, რეპუტაციული ზიანი. 
EXPERTS FOR SOLUTIONS-ი გუნდს ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს დამკვეთ მხარესთან. შეუსაბამობათა გამოვლენის შესახებ აქტი მყისიერად იგზავნება კლიენტის მხრიდან პროცესში ჩართულ ყველა პირთან. 
განსაზღვრული და დამკვეთთან შეთანხმებულია შემოწმების მეთოდოლოგია. მშენებლობის ხარისხის კონტროლს EXPERTS FOR SOLUTIONS-ი მიმდინარე სამუშაოებისთვის შესაბამისი ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით ახორციელებს. 

სერვისი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

• ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოების დეტალური შესწავლა;
• სამუშაოების ტექნოლოგიური ნაწილის დაზუსტება, ტექნოლოგიური ნაწილის დეტალური შეთანხმება კონტრაქტორ კომპანიასთან (არსებული თუ      შემოთავაზებული ტექნოლოგიის დაგეგმვით)
• სამშენებლო ობიექტზე მომუშავე პერსონალისთვის, ინდივიდუალური ჯგუფებისთვის, შეთანხმებული ტექნოლოგიის გაცნობა;
• ხარისხის სპეციალისტის მიერ სამშენებლო ობიექტის ყოველდღიური შემოწმება (დღის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ შემოვლა ყველა ტიპის სამუშაო პროცესის) 
• ხარვეზების დაფიქსირება, აღწერა და ფოტოფიქსაცია;
• ყველა სამუშაოზე ინდივიდუალური აქტის წარმოება ყოველდღიური შესრულების ჭრილში;
•აღნიშნული აქტების გადაგზავნა ყოველდღიურად, კონტრაქტორ კომპანიასთან.
... სრულად


გეოდეზიური მომსახურება

გეოდეზიური ანალიზი გეომეტრიული ელემენტების ასტრონომიულ-გეოდეზიური, გრავიმეტრიული გაზომვებისა და დაკვირვებების საშუალებით შეისწავლის ნიადაგს და ახდენს მასთან დაკავშირებული საქმიანობის წინასწარ შეფასებას.

EXPERT FOR SOLUTIONS ექსპერტთა გუნდი კომპანიებს სთავაზობს შემდეგ სერვისს:

• ნიადაგის გეოდეზიურ ანალიზი;
• აქტების მომზადება და დადასტურება;
• დაკვალვის სამუშაოები;
• კონსტრუქციების აზომვითი ნახაზების შექმნა.კონსტრუქტორის მომსახურება

პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების მდგრადობას და უსაფრთხოებას, როგორც მისი მშენებლობის პროცესში,  ასევე შემდგომი ექსპლუატაციის პერიოდში. 
EXPERT FOR SOLUTIONS-ის  სტრუქტურული ინჟინრების გუნდი დამკვეთებს მომსახურების სრული სპექტრით უზრუნველყოფენ. პროცესში მნიშვნელოვანია მასალათა ხარჯის ოპტიმიზაციის პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს საპროექტო შენობა-ნაგებობის მდგრადობისთვის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო მოთხოვნების, მინიმალური დანახარჯებით, დაკმაყოფილებას. 
კომპანია დამკვეთებს სთავაზობს ყველა ტიპის შენობა-ნაგებობებისთვის ოპტიმალური კონსტრუქციულ გადაწყვეტებს - ხარისხის სტანდარტებისა და მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით. 
EXPERT FOR SOLUTIONS-ის  მრავალწლიანი გამოცდილების სტრუქტურული ინჟინრების ჯგუფი, მზადაა საავტორო ზედამხედველობა გაუწიოს ყველა ტიპისა და სირთულის მქონე შენობა-ნაგებობას.

სერვისი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

 • კონსტრუქციული პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკურ განხილვა და ექსპერტიზა; 
 • კონსტრუქციული ნახაზების მომზადება და პროექტირება;
 • კონსტრუქციული პროექტების შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
 • მშენებლობის დროს პროექტების სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების დაცვის ტექნიკური ზედამხედველობა. 
... სრულად


სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა

მშენებლობის პროცესში სწორი და დეტალური ხარჯთაღრიცხვა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნაწილია. EXPERTS FOR SOLUTIONS ექსპერტთა გუნდი სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის სერვისის ფარგლებში ახდენს:

 • წარმოდგენილი მოცულობების შედარებას პროექტით განსაზღვრულ მონაცემებთან
 • მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსის დანახარჯების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან; 
 • დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასთან.ტრენინგები

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ში დაგროვილია ექსპერტთა მრავალწლიანი გამოცდილება, რასაც კომპანია დაინტერესებულ მხარეებს ინტენსიური ტრენინგების სახით უზიარებს.
მსურველებს საშუალება აქვთ დარგის ექსპერტებთან გაიარონ სრული კურსი და მიიღონ შესაბამისი სერტიფიკატი. 
 
სერტიფიკატები გაიცემა შემდეგი მიმართულებებით:

 • რისკების შეფასება;
 • სამუშაოზე დაშვების ნებართვის წარმოება;
 • სიმაღლეზე მუშაობა;
 • საექსკავაციო სამუშაოების წარმოება;
 • პერსონალი ურთიერთობა ქიმიურ ნივთიერებებთან (CARA-ს მიხედვით);
 • სატრანსპორტო საშუალებების მართვა ზამთრის, ღამის და გართულებული რელიეფის პირობებში;
 • მძიმე ტექნიკის უსაფრთხოდ მართვა;
 • ამწე სამუშაოების წარმოება;
 • ამწე მექანიზმებისა და ასაწევი საშუალებების ინსპექტირება და სერტიფიცირება;
 • პერსონალის აზბესტთან ურთიერთობა;
 • გადაადგილებადი ცეცხლმაქრების სახეობები და მათი გამოყენება;
 • საგანგებო ვითარებაზე პერსონალის რეაგირება 
 • ინციდენტების მოკვლევა, რეპორტინგი, მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების   გატარება;
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება;
 • ელექტრო იზოლაციის წარმოება;
 • მექანიკური იზოლაციის წარმოება;
 • პერსონალის დახურულ სივრცეში შესვლა და მუშაობა;
 • გაზის ანალიზის ჩატარება;
 • ნარჩენების მართვა;
 • ხმაურისა და ვიბრაციის მონიტორინგი;
 • დაღვრაზე პერსონალის რეაგირება;
 • ინვაზიური მცენარეული ჯიშებისაგან დაცვა;
 • ნიადაგის ზედაპირის მართვა;
 • საოფისე უსაფრთხოება, ერგონომიკის ჩათვლით.
... სრულად