კონსტრუქტორის მომსახურება

პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების მდგრადობას და უსაფრთხოებას, როგორც მისი მშენებლობის პროცესში,  ასევე შემდგომი ექსპლუატაციის პერიოდში. 
EXPERT FOR SOLUTIONS-ის  სტრუქტურული ინჟინრების გუნდი დამკვეთებს მომსახურების სრული სპექტრით უზრუნველყოფენ. პროცესში მნიშვნელოვანია მასალათა ხარჯის ოპტიმიზაციის პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს საპროექტო შენობა-ნაგებობის მდგრადობისთვის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო მოთხოვნების, მინიმალური დანახარჯებით, დაკმაყოფილებას. 
კომპანია დამკვეთებს სთავაზობს ყველა ტიპის შენობა-ნაგებობებისთვის ოპტიმალური კონსტრუქციულ გადაწყვეტებს - ხარისხის სტანდარტებისა და მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით. 
EXPERT FOR SOLUTIONS-ის  მრავალწლიანი გამოცდილების სტრუქტურული ინჟინრების ჯგუფი, მზადაა საავტორო ზედამხედველობა გაუწიოს ყველა ტიპისა და სირთულის მქონე შენობა-ნაგებობას.

სერვისი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

  • კონსტრუქციული პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკურ განხილვა და ექსპერტიზა; 
  • კონსტრუქციული ნახაზების მომზადება და პროექტირება;
  • კონსტრუქციული პროექტების შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
  • მშენებლობის დროს პროექტების სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების დაცვის ტექნიკური ზედამხედველობა.